Tasuta saatmine
alates 30 EUR
Jäta sõnum
Reeglid | Kohvird.ee

1. Üldtingimused, ulatus ja kehtivus

1.1. Ostu sooritamisel kinnitate, et olete tutvunud ja nõustute Kasutamistingimustega, mis on tervikuna leitavad 

1.2. Lisaks nimetatud tingimustele reguleerivad Kohvrid1 vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Kohvrid1-l on õigus tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema kasutamise huvides muuta või täiendada Kasutamistingimusi ja Privaatsuspoliitikat. Muudatuste korral avaldatakse uued reeglid Kohvrid1.ee veebilehel. Uued reeglid hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Kohvrid1 veebilehel.

2. Hinnad

2.1. Kõik Kohvrid1 lehel märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu.

2.2. Veebipoes märgitud kauba hinnale võib lisanduda täiendavaid tasusid, sealhulgas transpordikulu või haldustasu, vastavalt Kasutamitingimustes sätestatule. Lisanduvate tasude suurus sõltub Kliendi ostukorvi väärtusest ja Kliendi poolt valitud tarneviisist. Ostetud toodete hinnale lisandavad kulud arvutatakse ja märgitakse Teie ostukorvis tellimuse vormistamisel.

2.3. Kohvrid1 saab toote hinda pärast tellimuse kinnitamist muuta üksnes juhul, kui esineb mõni tehniline või muu Müüjast mitteolenev põhjus. Sellisel juhul, kui Te ei ole nõus toodet uue hinnaga soetama, on Teil võimalik oma tellimusest loobuda 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Müüjalt hinna muutumise kohta info saamisest. Tellimuse tühistamise korral tagastatakse Teile kogu Teie poolt makstud summa.

3. Ostukorv ja tellimuse sooritamine

3.1 Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikanud lingile “Tellin” ning “Lisa toode”.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „Kogus“. Tellimuse vormistamiseks vajutage lingile „Osta tooted” ning Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed. Valige tarneviis ja vajutage “Jätkan” ning kui olete tellimuse makseviisi valinud vajutage “Tellin”.

3.4. Olge tellimuse vormistamise täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja probleemideta kohaletoimetamine.

3.5. Juhul kui Te kasutate ostu sooritamiseks Kohvrid1 veebilehte, loetakse ost sooritatuks ja müügileping Müüja ja Teie vahel sõlmituks pärast seda kui, Te valite toote või teenuse ning lisate selle ostukorvi ning täidate kõik tellimuse sammud, kaasa arvatud kinnitate tellimuse. Müüja saadab Teile vastavasisulise kirja tellimuse kinnituse kohta Teie e-posti aadressile ja/või tekstisõnumina.

 

4. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

4.1. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine on reguleeritud Kasutamistingimuste. peatükis.

4.2 Teil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. 14-päevane taganemisõigus ei laiene võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 loetletud esemetele ja teenustele.

4.3 Lepingust taganemiseks tuleb Teil Müüjale esitades vastav avaldus. Avalduse vorm on kättesaadav. Avaldus tuleb saata e-kirja teel aadressil info@Kohvrid1.ee. Pärast avalduse saamist saadab Müüja Teile viivitamatult kinnituse avalduse kättesaamise kohta.

4.4 Kui avaldate Müüjale soovi ostu-müügilepingust taganeda ning ei ole veel oma kaupu saanud, siis tühistatakse Teie tellimus ning Teid teavitatakse sellest e-kirja teel. Kui soovite lepingust taganeda pärast kauba kätte saamist, tuleb arvestada toote tagastamisega seotud tingimustega, mis on sätestatud Kasutamistingimuste punktis.

4.5. Tagastatav toode ei tohi olla kahjustatud ega muudetud. Kaup tuleb tagastada komplektsena, sealhulgas tuleb üheaegselt koos tagastatava kaubaga tagastada ka kingitused, mis antud tootega kaasas olid. Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, vastutab tarbijast Klient tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (jaekaubanduse kaupluses).

4.6 Juhul kui taganete lepingust, kasutades selleks 14-päevast taganemise õigust, tagastatakse Teile toodete eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie pangakontole 14 päeva jooksul alates sellest kui olete Müüjale tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et olete  asja tagasi saatnud.  

4.5. Tarbijast klient kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele või tootel lasuvad puudused, mille kõrvaldamist on Teil õigus nõuda.

 

5. Pretensioonide esitamise õigus ja garantii

5.1. Müüja vastutab kaubal lasuvate puuduste eest, mis olid olemas kauba Teile üleandmise hetkel, isegi juhul kui puudus ilmneb hiljem, välja arvatud juhul kui Te teadsite või pidite teadma kaubal lasuvast puudusest lepingu sõlmimisel. Tarbijalemüügi puhul vastutab Müüja kauba puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

5.2 Puuduseks, mille eest Müüja vastutab, ei peeta kaubal lasuvaid kahjustusi, mis on tekitatud Kasutamistingimuste punktis 8.3 sätestatud viisil, sealhulgas puudused, mis on tekkinud kokkupuutel kemikaalidega, kuumusega, teravate esemetega, niiskusega või muul sarnasel viisil või juhul, kui toodet ei kasutatud ette nähtud viisil või hoiustati valesti. Sellisel juhul ei ole Teil õigust nõuda Müüja kulul kahjustuste kõrvaldamist, toote asendamist ega raha tagastamist.

5.3 Puudusega kauba vahetamine, tagastamine ja parandamine toimib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele, eelkõige vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud tingimustele. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus kasutada võlaõigusseadusest tulenevaid õiguskatisevahendeid, sealhulgas nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Kohvrid1.ee kulul vastavalt Kasutamistingimustes sätestatule. Puudustega kauba parandamise, asendamise ja tagastamise tingimused on reguleeritud Kasutamistingimuste punktis.

5.4 Müüjat tuleb teavitada kaubal lasuvast puudusest mõisliku aja jooksul alates hetkest, millal Te puudusest teada saite aadressil info@Kohvrid1.eeTarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

5.5 Tootele kehtib tootjapoolne garantii juhul kui see on märgitud toote kirjeldusse või tootega kaasas olevatesse dokumentidesse. Garantii kehtib vastavalt tootjapoolsetele garantiitingimustele, mis võivad erinevate tootjate puhul olla erinevad.

5.6 Garantiidokumentideks on müügiarve ja osa tootjate puhul ka tootja poolt lisatud dokumendid. Garantiidokumendid tuleb esitada koos tootega garantiiremonti. Garantiidokumendil peab olema märgitud toote mudel, seerianumber, müügi kuupäev. Nõuetekohaste dokumentide puudumisel garantii ei kehti.

5.7 Juhul kui Teie poolt ostetud tootele kehtib garantii, siis selle kehtivuse ajal esinevad puudused parandatakse ametlikus garantiiremondis, mis on tootja poolt litsentseeritud. Toote garantiiremonti edastamiseks võite pöörduda otse sobiva garantiiremonti teostava koostööpartneri poole.

5.8. Enne kauba kasutamist, palun tutvuge tähelepanelikult kasutujuhendiga ning kasutage toodet vastavalt tootja soovitustele vältimaks toote valest kasutamisest tekitatud kahjustusi.  

 

6. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. Kohvrid1 vastutab Teie ees ja Teie vastutate Kohvrid1 ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Kohvrid1 ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kohvrid1 ei saanud mõjutada ning mille saabumist Kohvrid1 ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

7. Muud tingimused

7.1. Kõiki Kohvrid1 külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Klientide andmeid töödeldakse vastavalt Privaatsustingimustes sätestatule jälgides kehtivaid andmekaitsenõudeid.

7.2. Kohvrid1 tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

7.3. Teie ja Kohvrid1 vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille info on leitav. või Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendav platvormi poole. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

7.4. Kui Teil on Kohvrid1 veebipoe osas pretensioone või küsimusi, palume need saata e-kirjaga aadressile info@Kohvrid1.ee või helistada telefonil: +372 59028866.